GPW wprowadza zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa ASO

GPW wprowadza zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa ASO

Zarząd GPW zatwierdził zmiany w regulacjach obowiązujących na rynku Catalyst i NewConnect. Główną ideą przyświecającą reformie jest zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów na rynku instrumentów dłużnych poprzez uporządkowanie obowiązujących regulacji dla alternatywnego systemu obrotu i usprawnienie procesu wprowadzania obligacji do ASO Catalyst. Zmiany pozwalają zrównać standardy obowiązujące na Catalyst ze standardami wprowadzonymi wraz z reformą na rynku NewConnect w 2013 r. Większość zmian będzie obowiązywać od 1 września 2014 r.

Reformę przeprowadziliśmy w kilku kluczowych obszarach obejmujących: warunki wprowadzania instrumentów dłużnych na rynek, standardy dokumentu informacyjnego sporządzanego w związku z wprowadzeniem na Catalyst, obowiązki informacyjne emitentów oraz zasady działania i opłaty na Catalyst. Zależało nam na zwiększeniu przejrzystości, a tym samym na poprawie jakości rynku instrumentów dłużnych, co z pewnością przyniesie korzyści zarówno dla inwestorów, jak i samych emitentów – mówi Beata Jarosz, Wiceprezes Zarządu GPW.

Jedną z bardziej znaczących zmian jest nałożenie na emitentów obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą (AD) na sporządzenie dokumentu informacyjnego, co przyczyni się m.in. do wzrostu jakości dokumentu i usprawnienia procesu prowadzenia instrumentów do ASO.

Dodatkowo zmiany polegające na nałożeniu obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, a w przypadku pewnego typu spółek celowych - zamieszczenia w dokumencie informacyjnym skonsolidowanego sprawozdania podmiotu dominującego - odniosą skutek w postaci ujednolicenia standardu obowiązującego w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i Catalyst.

Ważną zmianą będzie także wprowadzenie obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego niezależnie od faktu oferowania obligacji na podstawie memorandum informacyjnego. Dzięki tej zmianie rozszerzeniu ulegnie zakres informacji podawanych przez emitenta, a to z kolei zwiększy bezpieczeństwo inwestorów. Obowiązek ten ułatwi dostęp do rzetelnej informacji o stanie spółki i tym samym zmniejszy ryzyko inwestycji.

Nasze działania skoncentrowały się na regulacjach obowiązujących na rynku Catalyst, jednak część wprowadzonych zmian dotyczy również rynku NewConnect. Zarząd GPW zdecydował m.in. o zawężeniu kręgu podmiotów uprawnionych do sporządzenia dokumentu zawierającego m.in. wyniki analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta wyłącznie do Autoryzowanych Doradców, którzy nie świadczyli w odniesieniu do emitenta usług AD w okresie ostatnich trzech lat obrotowych. Taka zmiana przyczyni się do podniesienia jakości i wartości merytorycznej raportów – dodaje Beata Jarosz.

W celu zwiększenia transparentności emitentów obligacji GPW zdecydowała także o wydłużeniu czasu objęcia obowiązkami informacyjnym emitentów obligacji do dnia ich wcześniejszego wykupu (jeżeli takowy nastąpi) lub dnia wykupu przewidywanego warunkami emisji. Natomiast wprowadzenie wymogu wskazania czynników ryzyka w nocie informacyjnej pozwoli na dokonanie przez uczestników rynku właściwej wyceny ryzyka inwestycyjnego i pomoże zwiększyć bezpieczeństwo obrotu poprzez dostarczenie inwestorom informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz ryzykach związanych z sytuacją emitenta i emitowanymi przez niego instrumentami finansowymi.

Zarząd GPW zdecydował także o podwyższeniu opłaty minimalnej (z 1500 zł na 6000 zł) oraz maksymalnej (z 30.000 zł do 50.000 zł), pobieranej z tytułu za wprowadzenia obligacji do ASO.

Uchwała Zarządu GPW Nr 776/2014 w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu znajduje się pod linkiem:

http://www.newconnect.pl/index.php?page=uchwaly&ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=11797