Home&Market: Komentarz do zmian w regulaminie NewConnect

Home&Market: Komentarz do zmian w regulaminie NewConnect

Pozytywnie oceniałem ubiegłoroczne zmiany w regulaminie, które dotyczyły w szczególności działalności Autoryzowanego Doradcy GPW, za potrzebne i trafione również zmiany wprowadzone w tym roku. Istotną, jeżeli nie najistotniejszą zmianą jest w moim odczuciu dodanie w rozdziale dotyczącym obowiązków emitenta §15b, który mówi, że w przypadku wątpliwości co do sposobu lub okoliczności prowadzenia przez emitenta działalności, które mogą wpływać na bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników Zarząd GPW może zobowiązać emitenta do zlecenia specjalistycznej firmie dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jego perspektyw na przyszłość. Na tej podstawie może zostać postawiony wymóg sporządzenia odpowiedniego dokumentu, który Organizator będzie mógł opublikować.

Przesłankami do żądania przez giełdę takiego raportu będą m.in. niepodjęcie przez emitenta prowadzenia działalności operacyjnej, istotna zmiana przedmiotu lub zakresu działalności lub istotne pogorszenie sytuacji finansowej lub gospodarczej emitenta. Na złożenie raportu spółka będzie miała 45 dni od zobowiązania. GPW zobowiązała już pierwszych emitentów z rynku NewConnect do zlecenia sporządzenia takiego raportu. Mobilizująco na uczestników rynku powinno działać wprowadzenie w § 17c sankcji za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych. Szczególnie, że kara może przybrać postać kary pieniężnej w wysokości do 20.000 zł, która dodatkowo może być połączona z wykluczeniem bądź zawieszeniem obrotu. Do tej pory w przypadku łamania regulaminu giełda reagowała poprzez upomnienia lub zawieszenia i wykluczenia z obrotu akcji emitentów.

Życzyłbym sobie, aby już sama świadomość istnienia kar pieniężnych działała na rynek prewencyjnie. Analizując dalej zmiany uważam, że istotne jest także dodanie §17a-17d do przepisów mówiących o obowiązkach informacyjnych, a w tu – zakaz udostępniania informacji bieżących i okresowych przed ich opublikowaniem. Równy dostęp do informacji powinien być naczelną zasadą na całym rynku kapitałowym, dlatego cieszy mnie zwiększenie transparentności także na rynku NewConnect. W ramach nowych przepisów zmianie ulegną ponadto obowiązki informacyjne spółek notowanych na NewConnect.

Giełda postanowiła m.in. doprecyzować niektóre wymagania dotyczące dokumentów informacyjnych spółek, zaostrzyć politykę odnośnie do zakazu wcześniejszego udostępniania informacji pojawiających się w komunikatach bieżących emitentów oraz zmienić zasady odstępstw od konsolidowania sprawozdań finansowych. Entuzjazmu mojego nie budzi z kolei utworzenie segmentów NC High Liquidity Risk (wysokie ryzyko płynnościowe, dla spółek o niskiej płynności gdzie średnia kapitalizacja z ostatnich 3 miesięcy w wolnym obrocie wynosi poniżej 1mln zł) i NC Super High Liquidity Risk (bardzo wysokie ryzyko płynnościowe, dla spółek o bardzo wysokim ryzyku płynnościowym gdzie średnia kapitalizacja z ostatnich 3 miesięcy w wolnym obrocie znajduje się poniżej 1 mln zł.). Inwestorzy sami widzą, które spółki cechują się niskim obrotem i na których handel jest mało bezpieczny.

Autor: Jerzy Bednarek, DSBJ