Obligacje VIG SP ZOO

Obligacje VIG SP ZOO

Informacja dla Obligatariuszy serii B VIG SP ZOO
W dniu 09.05.2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Jerzym Bednarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Doradztwo Strategiczne Jerzy Bednarek z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żegańska 38G/5, 04-736 Warszawa, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 1598, REGON 271580065, NIP 6240006366 oraz Kancelarią Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy Spółką Partnerską z siedzibą w Warszawie (00 – 764), przy ul. Sobieskiego 104/44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, za numerem KRS 0000513264.

Kancelaria zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zlecającego – administratora hipoteki, usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w postępowaniu przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu VIG Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „VIG”), w związku z niespłaceniem w terminie przez VIG obligacji serii B.