Przekształcenie spółki DSBJ Group Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną

Przekształcenie spółki DSBJ Group Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 listopada 2017 r. nastąpiło przekształcenie spółki DSBJ Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w Spółkę Akcyjną.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ jedynie numer KRS. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych umów.

Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach.

Aktualne dane Spółki są następujące:

DSBJ Group S.A.
ul. Wrzesińska 12/17
03-713 Warszawa
tel.: +48 22 11 51 078
mail: dsbj@dsbjgroup.com

NIP 521369242
Regon 142994571
KRS 0000703226

Władze spółki DSBJ Group S.A.:
Jerzy Bednarek - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Robert Kwiatkowski
Robert Mikulski
Marek Traczyk

Anna Maraszek - Prokura Samoistna

linkedin_follow us