W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DSBJ Group SA z siedzibą w Warszawie (04-761), ul. Zwoleńska 81/14. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: dsbj@dsbjgroup.com.

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można nawiązać za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dsbjgroup.com.

2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez kontakt osobisty bądź za pośrednictwem kierowanych zapytań na adres mailowy dsbj@dsbjgroup.com i mogą być przetwarzane w celu budowania relacji biznesowych, świadczenia usług, rozliczeń finansowo-księgowych a także w celach informacyjnych z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszczalność przetwarzania danych w wyżej wskazanym celu uzasadniona jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być spółki z Grupy połączone osobowo z Administratorem:

• Doradztwo Strategiczne Bednarek Jerzy, ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa;
• Europejski Fundusz Sportowy Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa;
• DSBJ BIZ Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa;
• DSBJ Africa Ltd. Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa, z jej oddziałem w Kampali, Uganda.

a także instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych organizacjom międzynarodowym.

7. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres siedziby DSBJ Group SA, ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iodo@dsbjgroup.com.

8. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest budowanie relacji biznesowych i prowadzenie marketingu. Jeżeli nawiążemy z Państwem stosunek prawny, wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez DSBJ Group SA bądź innych podmiotów z Grupy. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez DSBJ Group SA obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.

9. W razie Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy wysyłać wiadomość z tematem ‚WYPISZ’ na adres: dsbj@dsbjgroup.com