GO BEYOND THE BOUNDARIES

I


PIERWSZE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ
 
Zarząd spółki DSBJ Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000703226 (dalej: Spółka), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki, ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 14.00.
Moc dokumentów akcji wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 roku, jednocześnie, z tym samym dniem, moc prawną zyskuje wpis do rejestru akcjonariuszy. Począwszy od 31 marca 2021r. za akcjonariusza uważa się tylko osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.
 
Z poważaniem
Zarząd DSBJ Group S.A.

DSBJ Group S.A. (DSBJ) prowadzi działalność w zakresie transakcji kapitałowych oraz doradztwa w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, finansowania udziałowego i dłużnego (corporate finance), budowania strategii rozwoju i finansowania z funduszy unijnych. Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki. DSBJ istnieje w obecnym kształcie od kwietnia 2009 roku. Początki działalności gospodarczej DSBJ sięgają roku 1991. Zdobywane od początku lat dziewięćdziesiątych doświadczenie koncentruje się m.in. w następujących obszarach: 

  • rozwoju sieci handlowych i usługowych          

  • przemysłu spożywczego                      

  • produkcji przemysłowej

  • nowoczesnych technologii                            

  • ochrony środowiska                

  • usług dla przemysłu 

Warto w tym miejscu dodać, że działalność DSBJ określamy jako „butik doradczy”, co ma obrazować podejście do współpracy z Klientem – hołdujące zasadzie elastyczności, kompletności i wyłączności. Usługi DSBJ wsparte są doradztwem prawnym kancelarii stale współpracujących ze Spółką oraz z czołowymi krajowymi biegłymi rewidentami. 

Z dniem 7 lipca 2011 roku na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO NewConnect i na rynku obligacji ASO Catalyst. W dniu 27 lutego 2015 roku DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W listopadzie 2015 roku DSBJ uzyskała status Rejestrowanego Dostawcy dla UN/UNIDO. Z dniem 30 września 2016 r. została uruchomiona działalność nowej Spółki w grupie - DSBJ Africa Ltd. z Oddziałem w stolicy Ugandy – Kampali, dzięki temu DSBJ poszerzyła swoją ofertę o kompleksową obsługę spółek na tych rynkach. 

Zespół DSBJ to specjaliści posiadający  szerokie i wieloletnie doświadczenie jak i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania świadczonych usług w zakresie doradztwa gospodarczego, strategicznego, strategii rozwoju, pozyskiwania finansowania dłużnego i udziałowego, corporate finance,  a także doradztwa w zakresie usług market entry czy systemów franczyzowych.