JERZY Z. BEDNAREK 

PREZES ZARZĄDU


Absolwent i były pracownik naukowy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiował również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Po ukończonych studiach politechnicznych brał udział w unikalnym programie zorganizowanym przez United Nations Industrial Development Organization, który dotyczył przygotowywania biznesplanów i feasibility study na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Ma bogate doświadczenie w pracach nad rozwojem przedsiębiorstw i jego finansowaniem, brał bezpośredni udział w ponad 500 projektach w różnych branżach, m.in. w energetyce (Fundacja Ekologiczna Ekoterm Silesia, Elektrownia Rybnik, Urząd Miasta Rybnik, Lindleya OZE), przemyśle motoryzacyjnym i high tech (International Auto Parts Ltd, Klokkerholm karoserie Diele, Masterform, INWET), ITC (Bank PBK / BPH, wirtuale.pl), usługach finansowych (ING Lease Polska, WCL Herbico, Marka), usługach doradztwa biznesowego (Dom FINCO, Morison Grupa Finanse, Morison International), przetwórstwie żywności i produkcji, a także sprzedaży usług oraz produktów FMCG, w czym specjalizuje się od 1995 roku (SPAR Polska, Piotr i Paweł, Mobitel).

 

Współzałożyciel Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek rad nadzorczych spółek produkcyjnych i technologicznych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Własną działalność gospodarczą prowadzi od 1992 roku. Mówi biegle po angielsku oraz dobrze po niemiecku i rosyjsku.

GO BEYOND THE  BOUNDARIES

GO BEYOND THE BOUNDARIES

GO BEYOND THE BOUNDARIES

Zarząd

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000703226

NIP: 5213609242

REGON: 14299457

Kapitał zakładowy: 526.500,00 zł

 

Branch Office

Block 215, Plot 2133 Kisaasi

P.O. Box 36222 Kampala, Uganda

Global Executive Office

ul. Zwoleńska 81/14,
04-761 Warszawa, Polska

DSBJ Group S.A.

Kontakt

Strona nie działa na tym urządzeniu, spróbuj użyć swojego telefonu lub komputera.

Kontakt

Oferta

AUTORYZOWANY DORADCA


 

Jako Autoryzowany Doradca spółka DSBJ Group wprowadza Spółki
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect i Catalyst oraz AeRO.

Zakres prowadzonych usług:

 • przygotowanie aktów wewnętrznych, w tym statutu oraz wszystkich aktów korporacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w aktach prawnych.

 • Doradztwo przy przygotowaniu oraz sporządzeniu dokumentu informacyjnego zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

 • szkolenie zarządu oraz wybranych pracowników w zakresie zasad panujących na rynku kapitałowym, a w szczególności obowiązków informacyjnych,

 • poprowadzenie postępowania przed KNF, KDPW i GPW.

 • Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych 

 • Opracowanie polityki informacyjnej firmy w zakresie komunikowania się z poszczególnymi grupami rynku kapitałowego

FINANSOWANIE DŁUŻNE


 

Z naszego doświadczenia wynika, że pozyskanie finansowania dłużnego nie jest wcale łatwym procesem a w zmieniających się warunkach często utrudnia prowadzenie bieżącej działalności i planowanie strategii rozwoju. Kredyt, leasing czy wreszcie emisja obligacji, wszystko to są narzędzia, które odpowiednio skonfigurowane mogą być skuteczną metodą w rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększeniu jego wartości. Wiemy, że dobrze zidentyfikowane potrzeby Przedsiębiorcy, właściwa ocena możliwości pozyskania finansowania oraz odpowiednio przygotowana dokumentacja są czynnikami warunkującymi skuteczne pozyskanie finansowania dłużnego.

Usługi prowadzone w ramach pozyskania finansowania dłużnego:

 • ocena możliwości oraz optymalizacja strategii pozyskania finansowania dłużnego

 • identyfikacja i selekcja instytucji finansowych

 • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, wniosek kredytowy, leasingowy, memorandum, prospekt emisyjny

 • prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi

 • doradztwo po realizacji transakcji

 

FINANSOWANIE UDZIAŁOWE


 

Pozyskanie inwestora zwykle wiąże się z niełatwą decyzją a może być także najważniejszym wyzwaniem podjętym przez Właściciela lub Zarząd. Wspomagamy i wspieramy te decyzje, zarówno właściwymi analizami skutków realizacji transakcji, jak i identyfikacji opcjonalnych rozwiązań. Rozumiemy, że decyzje o dopuszczeniu wspólnika czy wejściu na giełdę są decyzjami strategicznymi. Klienci mają możliwość skorzystania z naszego bogatego doświadczenia w tym zakresie oraz wsparcia na każdym etapie prowadzonego procesu.

Usługi prowadzone w ramach doradztwa przy pozyskaniu finansowania udziałowego:

 • ocena możliwości i optymalizacja strategii pozyskania finansowania udziałowego

 • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, memorandum, dokument informacyjny, prospekt emisyjny

 • identyfikacja i prowadzenie procesu pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego (branżowego)

 • doradztwo i obsługa procesu emisji akcji celem debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect

 • doradztwo po realizacji transakcji

 

CORPORATE FINANCE


 

Pod pojęciem corporate finance rozumiemy zespół usług dedykowanych zwiększeniu wartości przedsiębiorstwa, co ma podstawowe znaczenie dla jego Właściciela. Mając kilkanaście lat doświadczeń w tym obszarze uważamy, że żadna transakcja nie jest trudna i w każdej sytuacji i na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa efektywnie doradzimy Zarządowi lub Właścicielom.

Usługi prowadzone w ramach corporate finance:

 • zakupie i sprzedaży przedsiębiorstw

 • wykupach menadżerskich

 • wycenie przedsiębiorstw i ich składników

 • wsparciu merytorycznym po przeprowadzeniu transakcji

 • pozyskiwaniu środków na rozwój

 • opracowaniu i wdrożeniu strategii rozwoju

 • przygotowaniu i przeprowadzeniu debiutu na GPW i NewConnect

 • przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu due diligence

DOTACJE UNIJNE I ULGI


 

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie dotacji unijnych to nadal najbardziej atrakcyjna forma wsparcia obecna na rynku. Jest to szansa na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego, w przeciwieństwie do kredytów czy pożyczek.  

DSBJ świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków publicznych na rzecz podmiotów sektora prywatnego. Spółka koncentruje swoją działalność na podmiotach innowacyjnych, inwestujących w swój rozwój i świadomych wartości dodanej jakie niesie ze sobą aktywność w sferze B R.

DSBJ FRANCHISE


 

Dział DSBJ Franchise zajmuje się szczególnym rodzajem działalności doradczej. Jak wiadomo franchising (franczyza) polega na prowadzeniu niezależnej działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę (partnera) w oparciu o sprawdzone metody prowadzenia biznesu wypracowane przez franczyzodawcę (organizatora). Zwykle taka formuła sprawdza się w tzw. systemie sieciowym, czyli formie organizacyjnej z wydzieloną centralą oraz zazwyczaj terenowymi jednostkami zależnymi organizacyjnie (które nie są zależne pod względem własności).

Zespół DSBJ posiada niezwykle bogate i unikalne doświadczenie w obszarze tworzenia oraz rozwoju franczyzy, systemów biznesowych opartych o taką formułę oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem.

Usługi prowadzone w ramach tego działu:

 • przygotowanie koncepcji systemu wraz z modelowaniem finansowym,

 • przygotowanie pełnej dokumentacji systemu, w tym księgi operacyjnej, księgi standardów, dokumentacji prawnej,

 • monitoring wdrożenia systemu,

 • przygotowanie koncepcji finansowania rozwoju,

 • aranżacja finansowania,

 • dla systemów istniejących przeprowadzenie diagnozy stanu, opracowanie zmian oraz monitoring ich wdrożenia.

RYNKI ZAGRANICZNE


 

Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki. DSBJ realizuje autorski program AFRICA AND ASIA - BEYOND THE BORDERS oraz CEE CLUSTER.

 

 

CEE CLUSTER


Pakietowa usługa wspierająca europejskich przedsiębiorców w rozwoju działalności w rejonie Afryki Wschodniej i Centralnej. Usługa polega na wsparciu przy założeniu spółki lokalnej lub uruchomieniu przedstawicielstwa, świadczeniu usługi wirtualnego lub fizycznego biura w stolicy Ugandy – Kampali, wsparciu rekrutacyjnym na wszystkich szczeblach, analizach rynku oraz kojarzeniu partnerów biznesowych.

 

DORADZTWO STRATEGICZNE NA RYNKU CHIŃSKIM


Szczególną usługą, którą DSBJ realizuje dla Klientów jest wspomaganie ich działalności na rynku Chin. Dotyczy to działań związanych z importem produktów i usług z Chin oraz uruchamiania działalności polskich przedsiębiorców na tamtejszym rynku. Usługi Spółki w tym zakresie realizowane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie, wypracowane przez lata kontakty oraz dogłębną znajomość lokalnych uwarunkowań.

DSBJ kieruje usługę głównie do małych i średnich przedsiębiorstw o ustabilizowanej pozycji rynkowej poszukujących nowych możliwości rozwoju. Spółka obsługujemy także przedsiębiorstwa już aktywne na rynku chińskim, poszukujące dodatkowego wsparcia.

Usługi prowadzone w ramach usług wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki:

 • analizy rynku, studia opłacalności i wykonalności (feasibility studies),

 •  identyfikacja partnerów biznesowych,

 •  wsparcie przy realizacji inwestycji,

 •  bieżący monitoring działalności na rynkach zagranicznych,

 • finansowanie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej ze źródeł krajowych i zagranicznych,

 •  doradztwo przy realizacji procesów fuzji i przejęć podmiotów z rynków zagranicznych.

AUTORSKI PROGRAM DSBJ  "AFRICA AND ASIA – GO BEYOND THE BOUNDARIES"


Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz lokalnych relacjach, począwszy od 2015 roku, DSBJ uruchomiło autorski program wsparcia Klientów w procesach wejścia na rynki zagraniczne wybranych krajów Afryki oraz Azji Wschodniej.

W ramach programu DSBJ realizuje usługę typu "market entry" uzupełnioną o komponent finansowy. Spółka posiada wypracowaną sieć partnerów lokalnych, którzy umożliwiają realizację nawet najbardziej skomplikowanych i interdyscyplinarnych projektów.

O Nas

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS: 0000703226

NIP: 5213609242

REGON: 14299457

Kapitał zakładowy: 526.500,00 zł

 

Branch Office

Block 215, Plot 2133 Kisaasi

P.O. Box 36222 Kampala, Uganda

Global Executive Office

ul. Zwoleńska 81/14,
04-761 Warszawa, Polska

 

telefon: +48 785 205 250

e-mail: dsbj@dsbjgroup.com

 

DSBJ Group S.A.

Kontakt

Przycisk

Przycisk

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), pragniemy zapewnić Państwa o zachowaniu prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, a także przekazać kilka informacji dotyczących możliwości realizowania przysługujących Państwu uprawnień wynikających z RODO.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DSBJ Group SA z siedzibą w Warszawie (04-761), ul. Zwoleńska 81/14. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: dsbj@dsbjgroup.com.

 2. Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można nawiązać za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@dsbjgroup.com

 3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez kontakt osobisty bądź za pośrednictwem kierowanych zapytań na adres mailowy dsbj@dsbjgroup.com i mogą być przetwarzane w celu budowania relacji biznesowych, świadczenia usług, rozliczeń finansowo-księgowych a także w celach informacyjnych z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszczalność przetwarzania danych w wyżej wskazanym celu uzasadniona jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być spółki z Grupy połączone osobowo z Administratorem:

 7. Doradztwo Strategiczne Bednarek Jerzy, ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa; Europejski Fundusz Sportowy Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa; DSBJ BIZ Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa; DSBJ Africa Ltd. Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa, z jej oddziałem w Kampali, Uganda, a także instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych organizacjom międzynarodowym.

 9. W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres siedziby DSBJ Group SA, ul. Zwoleńska 81/14, 04-761 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iodo@dsbjgroup.com.

 10. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest budowanie relacji biznesowych i prowadzenie marketingu. Jeżeli nawiążemy z Państwem stosunek prawny, wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez DSBJ Group SA bądź innych podmiotów z Grupy. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez DSBJ Group SA obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.

 11. W razie Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych prosimy wysyłać wiadomość z tematem ‚WYPISZ’ na adres: dsbj@dsbjgroup.com

 

RODO

ASO New Connect
 

Alternatywny System Obrotu (ASO) to rynek skierowany do doświadczonych Inwestorów, oczekujących wysokich stóp zwrotu, jednocześnie akceptujących podwyższone ryzyko inwestycji.

 

Z dniem 7 lipca 2011 roku na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO NewConnect.

ASO Catalyst

 

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). ASO Catalyst tworzą cztery platformy obrotu.

 

Z dniem 7 lipca 2011 roku na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku obligacji ASO Catalyst.

ASO AeRO

 

Rynek AeRO prowadzony przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie, powstał jako odpowiedź na potrzeby dla przedsiębiorców szukających finansowania poprzez emisję akcji na rynku alternatywnym.

 

W dniu 27 lutego 2015 roku DSBJ na mocy umowy zawartej z Zarządem Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie, uzyskało status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO AeRO.

Strona nie działa w tym ustawieniu, spróbuj orientacji pionowej lub skorzystać z komputera

Borders? I have never seen one.
But I have heard they exist in the minds of some people.

 

Thor Heyerdahl

 

DSBJ Group S.A. (DSBJ) prowadzi  działalność w zakresie transakcji kapitałowych oraz doradztwa w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, finansowania udziałowego i dłużnego (corporate finance), budowania strategii rozwoju i finansowania z funduszy unijnych. Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w  Europie, Azji oraz Afryki. DSBJ istnieje w obecnym kształcie od kwietnia 2009 roku. Początki działalności gospodarczej DSBJ sięgają roku 1991. Zdobywane od początku lat dziewięćdziesiątych doświadczenie koncentruje się m.in. w następujących  obszarach:

 

 • rozwoju sieci handlowych i usługowych           

 • przemysłu spożywczego                      

 • produkcji przemysłowej

 • nowoczesnych technologii                             

 • ochrony środowiska                

 • usług dla przemysłu

 

Warto w tym miejscu dodać, że działalność DSBJ określamy jako „butik doradczy”, co ma obrazować podejście do współpracy z Klientem – hołdujące zasadzie elastyczności, kompletności i wyłączności. Usługi DSBJ wsparte są doradztwem prawnym kancelarii stale współpracujących ze Spółką oraz z czołowymi krajowymi biegłymi rewidentami.

 

Z dniem 7 lipca 2011 roku na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO NewConnect i na rynku obligacji ASO Catalyst. W dniu 27 lutego 2015 roku DSBJ uzyskała status Autoryzowanego Doradcy na rynku akcji ASO AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. W listopadzie 2015 roku DSBJ uzyskała status Rejestrowanego Dostawcy dla UN/UNIDO. Z dniem 30 września 2016 r. została uruchomiona działalność nowej Spółki w grupie - DSBJ Africa Ltd. z Oddziałem w stolicy Ugandy – Kampali, dzięki temu DSBJ poszerzyła swoją ofertę o kompleksową obsługę spółek na tych rynkach.

 

Zespół DSBJ to specjaliści posiadający  szerokie i wieloletnie doświadczenie jak i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonywania świadczonych usług w zakresie doradztwa gospodarczego, strategicznego, strategii rozwoju, pozyskiwania finansowania dłużnego i udziałowego, corporate finance,  a także doradztwa w zakresie usług market entry czy systemów franczyzowych.

 

 

GO

BEYOND

THE BOUNDARIES

 

O Nas

Przycisk

Borders? I have never seen one.
But I have heard they exist in the minds of some people. 
Thor Heyerdahl

GO BEYOND THE  BOUNDARIES

GO BEYOND THE BOUNDARIES

GO BEYOND THE BOUNDARIES

telefon: +48 785 205 250
e-mail: dsbj@dsbjgroup.com

Relacje Inwestorskie

Kontakt

RODO

Oferta

Zarząd

O Nas

Strona

Główna

PL|ENG

PL | ENG

Przycisk

KONTAKT
DSBJ Group S.A.
Global Executive Office

ul. Zwoleńska 81/14,
04-761 Warsaw, Poland

phone: +48 785 205 250

e-mail: dsbj@dsbjgroup.com
Branch Office

Block 215, Plot 2133 Kisaasi
P.O. Box 36222 Kampala, Uganda
District Court for the capital city Warsaw in Warsaw,

XIII Economic Department of the National Court Register

KRS: 0000703226

NIP: 5213609242

REGON: 14299457

Share capital: 
PLN 526,500.00
District Court for the capital city Warsaw in Warsaw,

XIII Economic Department of the National Court Register

KRS: 0000703226

NIP: 5213609242

REGON: 14299457

Share capital: 
PLN 526,500.00
KONTAKT
DSBJ Group S.A.
Global Executive Office

ul. Zwoleńska 81/14,
04-761 Warsaw, Poland

phone: +48 785 205 250

e-mail: dsbj@dsbjgroup.com
Branch Office

Block 215, Plot 2133 Kisaasi
P.O. Box 36222 Kampala, Uganda
District Court for the capital city Warsaw in Warsaw,

XIII Economic Department of the National Court Register

KRS: 0000703226

NIP: 5213609242

REGON: 14299457

Share capital: 
PLN 526,500.00
Relacje Inwestorskie

NIP

NIP UE

Statut

REGON

KRS

Akcjonariat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2020